FAYDALI BİLGİLER

132 FARZ 2 54 FARZ 3 ŞEMAİLİ ŞERİF 4 40 HADİS 5 İLAHİLER

6 DUA 7 SİYER SORULARI 8 MARŞLAR 9 ALAY MARŞI 10 ŞU'AB'UL  İMAN 11 99 AYET 12 40 HADİS

13 Eğitici / Öğretici Hikayeler


       

                                       RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA

       Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hz. Muhammed’e, O’nun ailesine ve bütün ashabının üzerine olsun.
       Ey Allah’ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Ey Allah’ım, kalplerimizi ibadetlerine (taatine) yönlendir. Ey Rabbimiz, bizi hidayete (doğru yola) erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma ve bize kendi katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok ihsan edicisin.
       Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver, cehennem azabından bizleri koru.
       Ey Rabbimiz, bizi, ana-babamızı, hocalarımızı, mürşitlerimizi, kardeşlerimizi ve bize hayır dua ısmarlayanları ve bize hayır dua edenleri ve bizi senin rızan için ziyaret edenleri (özel isimler), ailemizi ve mü’minleri kıyamet gününde bağışla. Ey Allahım, bizi ve bu sayılan kimseleri hüsn-i hatime ile (güzel bir ölüm ile) rızıklandır.
       Ey Basıt (genişleten), Ey Fettah (açan) “Ey Rabbim! Gönlümü aç, işimi bana kolaylaştır.” Ayetinin sevinciyle, “senin gönlünü açmadık mı?” ayetinin ihsan ve lütuflarıyla, “Bu gün mü’minler Allah’ın nusretiyle (yardım ve zaferiyle) sevinmektedirler.” Ayetinde işaret edilen müjdesini bizim ve bu sayılan kimseler hakkında devam ettir.
       Ey Latif (çok lütufkâr)! Ey Rauf (çok şefkatli) olan Allah’ım! Bizim ve bu sayılan kimselerin kalplerine “iman eden ve Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain olan (yatışan) kimselerden olmamız için, iman, itmi’nan (yatışma), sekînet (huzur) indir. Ey Allah’ım bizi ve bu sayılan kimseleri kudretinle düşmanların tuzağından koru. Bizi ihsanlarınla asilerin kötü tertiplerinden kurtar. Kahredenlerin kahrından, zulmedenlerin zulmunden, kıskanç idarecilerin hilesinden, bozguncu asilerin ayıplamasından, zararlı ve şerli kimselerin yaygarasından sana sığınırız.
        Ey Rabbimiz! Bizi ve bu sayılan kimseleri faydalı ilimle, bol rızıkla, sebatkâr (kararlı) bir kalple nurlu bir kabirle ve her dertten acil şifalarla rızıklandır. Ey Allah’ım nefsin ve şeytanın, cinlerin ve insanların şerlerinden, bid’at, sapıklık, ilhad ve azgınlığın kötülüğünden sana sığınırız.
       Ey Muin (yardım eden), Ey Ğaffar (çok affeden) Allah’ım! Senin affınla fazlu (ihsanınla) sana sığınırız. Kabir ve cehennem azabının fitnesinden, Mesih-i Deccal’in ve Süfyan’ın fitnesinden ve ahir zamanın fitnesinden sana sığınırız. Ey Allah’ım senden dinimizde, dünyamızda ve ahretimizde af ve esenlikler diliyoruz. Ey Allah’ım! Senden nimetlerin tamamını, afiyetlerin devamlı olmasını ve hüsn-i hatimeyi istiyoruz.
       Ey Allah’ım senin sevgini ve sana yaklaştıracak şeylerin sevgisini senden istiyoruz. Ey Allah’ım bizi muhlislerden (ihlaslı, samimi kimselerden) ve muhlaslardan (Allah’ın ihlas nasibettiği kullardan) eyle. Ey Allah’ım! Bize ölümü ve ölümden sonraki hayatı mübarek eyle. 
        Ey Allah’ım! Peygamberinin (S.A.V) senden istediği şeyleri senden istiyoruz. Peygamberinin sana sığındığı şeylerden de sana sığınıyoruz. Bizi Müslüman olarak öldür ve bizi salih kulların arasına katıver. Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur