FAYDALI BİLGİLER

132 FARZ 2 54 FARZ 3 ŞEMAİLİ ŞERİF 4 40 HADİS 5 İLAHİLER

6 DUA 7 SİYER SORULARI 8 MARŞLAR 9 ALAY MARŞI 10 ŞU'AB'UL  İMAN 11 99 AYET 12 40 HADİS

13 Eğitici / Öğretici Hikayeler

SİYER ÇALIŞMA SORULARI
Siyer Soruları (296 Adet Soru) (Kaynak: http://www.yatkinturizm.com.tr/siyer.htm)

S.1.Siyer-i Nebî nedir?
C.1.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in hayatını konu alan ilim dalıdır.

S.2.Siyret-i Nebeviyye’den amaç nedir?
C.2.İslâm’ı Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in anladığı gibi anlamak ve yaşantımızı Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in yaşantısına uydurmak.

S.3.Resülullah ne demektir?
C.3.Allah’ın elçisi demektir.

S.4.Asr-ı Saâdet ne demektir?
C.4.Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in yaşadığı çağa “Asr-ı Saâdet” (mutluluk çağı) denir.
S.5.İslâmiyetten önce Araplar ve bütün insanların durumu nasıldı?
C.5.İslâmiyetten önce Araplar ve diğer kavimler koyu bir cehalet içindeydiler. İnsan haklarına saygı yoktu. Güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Kin , nefret ,  acımasızlık topluma egemendi. Köle diye insanlar alınıp , satılırdı. Haklarının bir çoğundan mahrum olan kadınlarda, sanki bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Tek Allah inancı unutulmuş, insanlar kendi elleriyle yaptık-ları putlara tapıyorlardı. İçki, kumar, faiz ve her türlü ahlaksızlık toplumu sarmış, insaf ve merhamet duyguları silinmişti.

S.6.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in baba tarafından soyu nedir ?
C.6.Baba tarafı, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesindendir.

S.7.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in anne tarafından soyu nedir?
C.7.Anne tarafı, Kureyş kabilesinin Zühre Oğulları sülalesindendir.

S.8.Peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanıyor?
C.8.Hz. İbrahim (Aleyhisselâm) ve oğlu ismail (Aleyhisselâm)’a.

S.9.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in dedesinin adı nedir?
C.9.Dedesinin adı Abdülmuttalip’tir.

S.10.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in babasının adı nedir?
C.10.Babasının adı Abdullah’tır.

S.11.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in annesinin adı nedir?
C.11.Annesinin adı Vehb’in kızı Âmine’dir.

S.12.Resululahın (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in dayısı kimdir.?
C.12.Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh).

S.13.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) nerede dünyaya geldi?
C.13.Mekke’de.

S.14.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kaç yılında dünyaya geldi?
C.14.Rebiülevvel ayının 12. gecesi, miladi  20 Nisan 571 tarihinde.

S.15.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) dünyaya gelirken meydana gelen olağanüstü olaylar nelerdir?
C.15-   Medâyin’deki Kisra sarayındaki on dört sütunun yıkılması,
Kâbe’nin içindeki putların yıkılması,
Mecûsilerin bin yıldan beri yanmakta olan ateşlerinin sönmesi,
Takdis edilen meşhur Sâve (Tâberiyye) Gölünün bir anda kuruması,
Semâve vadisinin seller altında kalması,
Gökten yıldızların dökülmesi

S.16.Muhammed adını kendisine kim verdi?
C.16.Dedesi Abdülmuttalib.

S.17.Muhammed’in sözlük anlamı nedir?
C.17.Tekrar tekrar övülmüş, medhedilmiş anlamındadır.

S.18.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz’in kaç adı vardır?
C.18.Dört adı vardır: a-Ahmet,  b-Muhammed,  c-Mustafa,  d-Mahmut.

S.19.Mekke’de doğan çocuklar niçin süt anneye verilirdi?
C.19.Mekke’nin havası ağır ve sıcak olduğundan çocuklara iyi gelmezdi.

S.20.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in süt annesi kimdir ve Resûlullah kaç yıl süt annesinin yanında kaldı?
C.20.Süt annesi Sa’d kabilesine mensup Halime’dir. Beş yıl süt annesinin yanında kaldı.

S.21.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in süt kardeşinin adı nedir?
C.21.Süt kardeşinin adı Şeymâ’dır.

S.22.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) anne diye kimlere iltifat etmiştir?
C.22.Süt annesi Halime ve dadısı ümmü Eymen’e

S.23.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in babası ne zaman ve nerede vefat etmiştir?
C.23.Babası peygamberimiz doğmadan iki ay önce, Medine’de rahatsızlanarak vefat etmiştir.

S.24.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in annesi nerede ve ne zaman vefat etmiştir?
C.24.Resûlullah altı yaşında iken annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret etmek için Medine’ye gitti. Orada bir ay kaldılar. Mekke’ye dönerlerken Ebvâ denilen köyde annesi rahatsızlanarak vefat etti.

S.25.“Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim, fakat gam yemem. Temiz  bir çocuk doğurdum. Dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum.”  Bu  sözleri kim, ne zaman söyle-miştir ?
C.25.Rasülullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’ın  annesi  Hz. Amine, vefatından  önce  söylemiştir.

S.26.Annesinin vefatında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i Medine’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim eden kimdir?
C.26.Hizmetçileri Ümmu Eymen.

S.27.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) dedesi Abdülmuttalib’in himayesinde kaç yıl kalmıştır?
C.27.Dedesi Abdülmuttalib’in himayesinde 2 yıl, yani 8 yaşına kadar kalmıştır.

S.28.Dedesi Abdülmuttalib vefat edince Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i himayesine alan kimdi?
C.28.Dedesinin vefatından sonra Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i himayesine alan amcası Ebu Talib’tir.

S.29.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne zaman yetim ne zaman öksüz kalmıştır?
C.29.Doğmadan iki ay önce babasını kaybederek yetim, 6 yaşında iken annesini kaybederek öksüz kalmıştır.
S.30.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) amcası ile birlikte ticaret amacıyla Şam’a giderken Busra kasabasında mola verdiklerinde bir rahip Ebu Talib’e çocuğu geri götürmesini söyler. Bu rahibin adı nedir?
C.30.Rahip Bahira
S.31.Rahib peygamberimizin geri götürülmesini niçin istedi?
C.31.Çünkü Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in son peygamber olduğunu anladı. Bu haberi İncil’de okumuştu. Yahudiler çocuğa bir zarar verebileceklerinden korktuğu için Mekke’ye geri götü-rülmesini istedi.
S.32.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) amcası ile Yemen’e ne zaman gittiler?
C.32.Amcası Zübeyr ile Yemen’e miladi 588 yılında seyahat ettiler.
S.33.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in Şam’a (Suriye’ye) ikinci seyahatı ne zaman oldu.?
C.33.Şam’a (Suriye’ye) Hz. Hatice’nin ticaret mallarının satışı için miladi 595 yılında ticari seyahatı oldu.
S.34,Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem)‘e peygamberlik gelmeden önce, Ukaz Panayırında, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)’ın de bulunduğu bir topluluk içinde, yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs kimdir?
C.34,Kuss b.Saide
S.35.Panayır nedir?
C.35.Arapların sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yer tutan ve çeşitli yerlerde kurulan bugünkü fuar veya Pazar benzeri sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyet merkezleridir.
S.36.Cahiliyye Arap toplumunda ekonomik hayat nasıldı?
C.36.Ekonomik hayatları dört ana başlık altında toplanabilir: 1)Tarım, 2)Sanayi, 3)Ticaret, 4)Panayır (Fuar).
S.37.Cahiliyye döneminde yapılan Ficar savaşında Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne şekilde davrandı?
C.37.Kureyş ile Kays kabileleri arasında  4 yıl süren Ficar Savaşında tarafsız kaldı.
S.38.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) çobanlık yaptı mı?
C.38.Amcasının yanındayken, amcasının zayıf aile bütçelerine katkıda bulunmak için, ücret mukabili çobanlık yapmıştır ve "Çobanlık yapmayan hiçbir peygamber yoktur." buyurmuştur.
S.39.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle, zulme ma-ruz kalmış aciz ve güçsüzlere yardım etmek için “Fakirleri koruma ve kalkındırma” adı verilen bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmanın adı nedir?
C.39.Hilfu’l Fudul
S.40.Cahiliye döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiîr, Kabe’nin duvarına asılırdı. Bu yedi şiîre ne ad verilirdi?
C.40.”Muallakat-ı Seb’a”
S.41.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem), peygamberlikten önce son derece doğru ve güve-nilir bir kişiliğe sahipti. Halk bu yüzden kendisine ne lakap vermişti?
C.41.“Muhammed’ül Emin” Güvenilir Muhammed.
S.42.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ticaretle uğraşırken halk kendisi hakkında ne derdi?
C.42.Her zaman sözünü tutar, müşterilerine söz verdiği nitelikteki malı tam  ve zamanında teslim ederdi. Henüz çocuk yaşlarda dürüst ve doğru sözlü bir tüccar olduğu şeklindeki ünü yayılmıştı.
S.43.Resûlullah, (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hz Hatice ile kaç yaşında evlendi.
C.43.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) 25, Hz. Hatice ise 40 yaşında idi.
S.44.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hz. Hatice ile kaç yıl evli kaldılar?
C.44.Hz. Hatice’nin vefatına kadar 25 yıl evli kaldılar.
S.45.Arap kabileleri bir gün Kabe’yi tamir ederken bir taşı yerine koymakta anlaşmaz-lığa düştüler. Neredeyse kavgaya tutuşacaklardı. Sonunda miladi 608 yılında doğru-luğuna güvendikleri Peygamberimizi hakem yapmaya ve onun vereceği hükme razı olmaya karar verdiler. Peygamberimiz bu taşı hırkasının üzerine koyarak, her kabile-den bir kişiye hırkanın ucundan tutturarak taşı elleriyle yerine koydu ve bu anlaşmaz-lığı giderdi. Bu hangi taştır?
C.45.Siyah taş anlamına gelen “Hacer’ül Esved” dir.
S.46.Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa ve Merve tepe-lerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını yere vurarak eşinen Hz. İsma-il’in ayakları altından Allah (Celle Celaluhu)’nın izni ile çıkan ve bugün dahi müslümanların fayda-lanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı, bereketli, bu gün yer itibariyle Mescid-i Haram’ın altın-dan çıkan suyun adı nedir?
C.46.Zemzem.
S.47.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in kaç çocuğu dünyaya geldi?
C.47.Üçü erkek, dördü kız çocuk olmak üzere toplam yedi çocuk ; Zeynep, Rukiye, Ümmu Gülsüm, Fatıma, Kasım, Abdullah, İbrahim.
S.48.Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in künyesi nedir?
C.48,Ebu’l-Kasım (Kasım’ın babası).
S.49.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in soyunu devam ettiren hangi çocuğudur.
C.49.Peygamberimizin soyunu devam ettiren Hz. Fatıma (Radiyallahu Anha)’dır. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in vefatından sonra yaşayan tek evladıdır. Hz. Fatıma Efendimizin vefatından altı ay sonra, 26 yaşındayken vefat etti.
S.50.İlk vahy nerede gelmiştir?
C.50.Nur dağındaki Hira mağarasında.
S.51.ilk vahiy ne zaman gelmiştir?
C.51.Ramazan ayının 27’si, Miladi 610 tarihinde, peygamberimiz kırk yaşındayken.
S.52.Vahiy karşısında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne yapmıştır?
C.52.Korkarak evine dönüp olanları hanımı Hz. Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice onu teselli etti. Amcası Varaka bin Nevfel’in yanına götürdü. Varaka O’nun son peygamber olduğunu müjdeledi.
S.53.İlk müslümanlar kimlerdir?
C.53.Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz Ebu Bekir ve Hz. Zeyd bin Harise. Bunlara “Sabikuni İslâm” (İlk Müslü-manlar) denir (Allah onlardan razı olsun)
S.54.Resûlullah’ın adı anıldığı zaman ne söylenir?
C.54.“Sallallahu Aleyhi ve Sellem”  “Allah’ın selam ve esenliği O’nun üzerine olsun” demektir.
S.55.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in arkadaşlarına ne ad verilir?
C.55.”Sahabe” denir çoğulu “Ashab” dır
S.56.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in ashabından (arkadaşlarından) birinin adı anıldığı za-man ne söylenir?
C.56.Radiyallahü anh “Allah ondan razı olsun.” denir.
S.57-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ailesine karşı nasıldı?
C.57-Ailesine karşı gayet şefkatli idi “En hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben, ailesine karşı en hayırlı olanınızım” derdi.
S.58-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) çocuklarına nasıl davranırdı?
C.58-Çocuklarını sever, onlarla şakalaşır, hediye verir ve “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” derdi.
S.59.Vahiyde fetret dönemi ne demektir?
C.59.İlk vahiy geldikten sonra vahiy bir müddet kesildi. Cebrail görünmez oldu. Sonra Müddessir Su-resinin ilk ayetleri nazil oldu. İşte geçici bir müddet vahyin kesildiği döneme “Vahiy de Fetret devri” denir.
S.60-Açıktan İslâm’a davet ne zaman başlandı?
C.60-Üç yıl gizli yapılan İslâm’a davetten sonra “(önce) en yakın akrabanı uyar” (Şuâra:214) ayeti kerimenin emri gereğince Safa tepesine çıkıp en yakın akrabalarını açıktan İslâm’a davet etmeye baş-ladı.
S.61.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir?
C.61.Safa Tepesinde
S.62.Müşriklerin baskısı üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i himaye eden amcası Ebu Talib’in “Kureyş büyükleri, neşrettiğin dinden vazgeçmeyecek olursan, aramızda kanlı bir bo-ğuşma çıkacağını” söylemesi üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne dedi?
C.62.“Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler de bu davadan vazgeçmemi teklif etseler, ben de öle-ceğimi bilsem yine vazgeçmem” dediler.
S.63.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e müşrik Kureyş büyükleri tarafından İslâm davasını bırakması için yapılan teklifler nelerdi? (Uzlaşma Politikası)
C.63.   Mal ve servet vermek,
Makam ve mevki vermek,
İçlerinde en güzeli ile evlendirmek.
S.64.Dâru’l Erkâm’ın tarihteki fonksiyonu nedir?
C.64.Erkâm bin Ebi’l-Erkâm bin Esed’in evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
S.65.Müşrikler tarafından ilk şehid edilen müslğmanlar kimlerdir?
C.65.Ammar bin Yâsir’in annesi Sümeyye ve babası Yâsir (Radiyallahu Anhuma)’dır.
S.66.Allah katında peygamberlerden sonra en büyük derece kimlere verilmiştir?
C.66.Şehidlere.
S.67.Allah yolunda şehid düşenlere neden ölü denilmez?
C.67.Çünkü onlar Rableri katında diridir. (Bakara Suresi:154)
S.68.Şehidlerin efendisi kimdir?
C.68.Hz. Hamza’dır (Radiyallahu Anh).
S.69.Habeşistan’a yapılan birinci hicret ne zaman oldu? Kafile kaç kişiydi?
C.69.Bi’setin (Peygamberliğin) 5 inci yılında, (Miladi:615) 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi idi.
S.70-Habeşistana ilk hicret eden kimdir?
C.70- Hz. Osman ve hanımıdır. (Radiyallahu Anhuma)’
S.71.Habeşistan’a yapılan 2 inci hicrette kafile kaç kişiydi? Kafile başkanı kimdir?
C.71.Bi’setin 7 inci yılında, kafilede 82 erkek 10 kadın vardı. Kafile başkanı Hz. Ali’nin abisi Cafer-i Tayyar’dır.
S.72.Habeşistan’a hicret edenleri geri getirmek için, müşrikler kimleri Habeş kralına gönderdi-ler?
C.72.Mekke müşrikleri Amr bin Âs ile Abdullah bin Rebia’yı, müslümanları teslim almak için Habeşis-tan kralına gönderdiler.
S.73.Habeşistan kralı kimdir? Müslümanlara nasıl davrandı?
C.73.Kral Necaşi Ashame idi. Müslümanlara çok iyi davrandı. Müslümanları müşriklere teslim etmeyip ülkesinde barındırdı.
S.74.Müslümanlar Habeşistan’a niçin hicret ettiler?
C.74.Müşriklerin eziyetleri her geçen gün artıyordu. Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyorlar-dı. Bu yüzden Habeşistan emin bir yer olduğundan oraya hicret ettiler.
S.75.Hz.Ömer (Radiyallahu Anh) ne zaman müslüman oldu?
C.75.Bi’setin 6 ıncı, miladi 616 yılı Zilhicce ayında müslüman oldu.
S.76.Hz Ömer (Radiyallahu Anh)’in müslüman olduğu gün hangi âyet nazil oldu?
C.76.Enfal sûresinin 64. âyeti. “Ey Resûlüm! Sana ve sana tâbi olan müminlere Allah yeter”
S.77.Hz Ömer (Radiyallahu Anh) ne zaman ve nerede şehid edildi?
C.77.Hicri 23 yılında, 63 yaşında iken, hiristiyan bir köle tarafında sabah namazında şehid edildi.
S.78.Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)’in lâkabı nedir? Bu lâkabı ona kim vermiştir?
C.78.“Hakla batılı birbirinden ayıran” anlamında kendisine” “Faruk” “adını peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
S.79.Şakk-ı Kamer Mu’cizesi nedir?
C.79.Parmağıyla Ay’a işaret etmek suretiyle Ay’ın ikiye bölünmesi mucizesine, Şakk-ı Kamer Mu’cizesi denir.
S.80.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e en çok düşmanlık yapan kimlerdir?
C.80.Ebu Cehil, Peygamberimizin amcası Ebu Leheb, As bin Vâil, Velid bin Muğire, Utbe bin Rabia ve Ümeyye bin Halef’tir.
S.81.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i himaye eden kim idi?
C.81.Amcası Ebu Talib idi.
S.82.Hz. Hamza ile Hz. Ömer’in müslüman olması müşrikleri iyice korkuttu. Bunun üzerine müş-rikler toplanıp müslümanlara karşı sosyal ve ekonomik boykot kararı aldılar. Bundan sonra:
1-Müslümanlar ve onları koruyan Haşimoğulları ile hiç kimse görüşmeyecek,
2-Alışveriş yapmayacak,
3-Kız alıp vermeyecektir.
Bu antlaşmayı yazıp Kabe’nin duvarına asan kimdir?
C.82.Mansur b. İkrime.
S.83.Boykut kaç yıl devam etti?
C.83.Bi’setin 7. Yılında, Üç yıl (617 – 619) devam etti.
S.84.Kabe’ye asılan bu metnin ve Mansur b. İkrime’nin sonu ne oldu?
C.84.Güve (kurt) Kabe’ye asılan anlaşma metnini yiyerek, Allah adından başka diğer yazıları yok et-mişti. Mansur’un da antlaşmayı yazdığı eli felç olmuş ve çolak kalmıştı.
S.85-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kimden dolayı ilahi uyarı aldı?
C.85-Gözleri görmeyen Abdullah bin Ümmu Mektum (Radiyallahu Anh)’dan dolayı uyarı aldı. (Abese Sû-resi:1-14)
S.86.Hüzün yılı ne demektir?
C.86.Boykotun kalkmasının ardından, müslümanlar rahat nefes aldılar. Fakat çok geçmeden Peygam-ber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin dört yaşındaki oğlu Kasım’ın vefatı, ardından diğer oğlu Abdul-lah’ın vefatı, Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i bütün zorluklara karşı himaye edip, destek veren am-cası Ebû Talib, ve Ebu Talib’in vefatından üç gün sonrada sevgili eşi Hz. Hatice annemizin vefatları Hz. Resulüllah’ı çok üzdü. Bu yüzden bu yıla “Hüzün yılı” denildi.
S.87.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) efendimiz  Hz. Hatice (Radiyallahu Anha)’nın vefatından sonra kiminle evlenmiştir ?
C.87.Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan Sevde (Radiyallahu Anha) ile evlenmiştir
S.88.Hz. Sevde (Radiyallahu Anha) annemiz, Rasülullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ile kaç sene evli kaldı?
C.88.Beş sene Peygamberimizle birlikte evli kaldılar.
S.89.Sevde’den sonra Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (Radiyallahu Anh) dır.  Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir.  Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,  Ramazan ayında 68 yaşında iken vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz ?
C.89.Hz. Aişe (Radiyallahu Anha) validemizdir.
S.90.Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kaç yıl tek eşle yaşamıştır ?
C.90.25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.
S.91.Kureyş müşriklerinin Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e ve müslümanlara işkencelerini ve taşkınlıklarını artırmaları üzerine başlarına ne geldi?
C.91-Mekkeliler bir yıl süreyle kıtlığa tutuldular. Gelip Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’den dua iste-melerinden sonra, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in duasıyla kıtlıktan kurtuldular.
S.92.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Taif’e niçin gitti?
C.92.Taiflileri İslâm’a davet etmek ve müslümanları himaye edebilecek bir merkez kurmak için.
S.93.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in Tâif yolculuğunda ki arkadaşı kimdir?
C.93.Zeyd Bin Hârise’dir. (Radiyallahu Anh)
S.94.Taifliler Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i nasıl karşıladılar?
C.94.İslâmı kabul etmedikleri gibi, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i de taşladılar. Atılan taşlardan yaralanan Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kan içinde kaldı ve yürüyemeyecek hale geldi.
S.95.Taiflilerin bu tutumu karşısında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne yaptı?
C.95.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onların hidayete erişmeleri için dua etti. “Allah’ım onlar bilmi-yorlar, bilselerdi yapmazlardı” dedi.
S.96.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem), Hakka davet için gittiği Tâif ‘ten kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde O’nu himâyesine kim almştı?
C.96.Mut’im Bin Adiyy.
S.97.Bu durum, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin hangi buyruklarını teyid etmek-tedir?
C.97.Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyuruyor: “Allah dilerse, bir kâfirle de bu dini teyid eder (destekler).”
S.98.İsrâ ve Miraç hadisesi nasıl olmuştur?
C.98.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i geceleyin Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya götü-rülmesi ve orada gök yüzüne çıkarılması şeklinde olmuştur.
S.99.İsrâ nedir?
C.99.İsrâ: Gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. İslâm'da; Peygamberimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa'ya kadar ki gece yolculuğuna denir.
S.100.Mirâc nedir?
C.100.Mirâc: Yükseğe çıkmak manasınadır. İslâm'da; Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in Mescid-i Aksa'dan göklere çıkarılıp, ilahi âyet ve alemlerin gösterilmesine denir.
S.101.Mirac’da peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e neler verilmiştir?
C.101.  1- Bakara Suresinin son iki ayeti,
2- Beş vakit namaz,
3- Allah’a şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi.
S.102.Mirac olayı karşısında Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ne yapmıştır?
C.102.Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) “Bunu Muhammed söylüyorsa mutlaka doğrudur.” diyerek olayı doğruladı. Bundan dolayı “Sıddik” unvanı aldı.
S.103.Teheccûd Namazı Peygamberimize (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e farz, ümmetine sünnettir. Peygamberimize farz olduğunu belirten ayeti kerime hangisidir?
C.103.İsrâ Suresi: 79
S.104.Her müslümanın iman etmesi gereken akidelerden birisi de Peygamberimiz (Sallallahu Aley-hi Vesellem)’in Miraca çıkma hadisesidir. Miraç lügatte; yükseğe çıkma ve merdiven manalarına gelir. Miraç hicretten bir buçuk yıl evvel vuku bulmuştur. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in Miraç hadisesinde yedinci kat semada, Mescidi  Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, meleklerin kıyamete kadar hayatlarında  bir defa sıra gelerek tavaf ettiği yedinci kat semadaki bu mescidin adı nedir?
C.104.Beytül Mamur.
S.105.İsra ve Mirac hadisesinde yahudilerin Kudüs’teki durumları ne oldu?
C.105.Hz. İbrahim Cenab-ı Allah’ın mübarek kıldığı, bereket ihsan ettiği bir peygamberdi. Allah O’nun zürriyetine Arz-Mukaddesi ihsan etmişti. Arz-ı Mukaddes’in hududu, Hz. İbrahime rüyasında gösteril-mişti, Arz-ı Mukaddes’te iki mukaddes şehir vardı. Mekke ve Kudüs. Mekke İbrahim’in oğlu İsmail’e, Kudüs oğlu Hz. İshak’a verildi. Böylelikle İsmail’in sülalesi Mekke’nin. İsrailoğulları da Kudüs’ün muha-fızı oldular. Resulüllah  (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hem Mekke’yi ve hem de Kudüs’ü kıble edinip Mi’raç’ta  her ikisin de namaz kılması bütün peygamberlere imam olması bu her iki mukaddes makamın bereke-tini kendisinde toplaması demektir.
S.106.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e Resulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
C.106.İnsanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderildiği için.
S.107.Birinci Akabe biatında Medineliler hangi hususlarda Hz. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e biat ettiler? Kaç kişi idiler?
C.107.  Allah’a şirk koşmamak,
Hırsızlık yapmamak,
Zina etmemek,
Çocuklarını öldürmemek,
Yalandan, iftiradan sakınmak,
Hiçbir hayırlı işe karşı gelmemek üzere biat edip söz verdiler.
Sayıları 12 kişi idiler.
S.108.Birinci Akabe biatında bulunan Medineli müslümanların reisi kimdir?
C.108.Esat b. Zürare (Radiyallahu Anh)’dır.
S.109.İkinci Akabe Biatında Medineliler kaç kişi idiler?
C.109.2 kadın, 73 erkek. toplam 75 kişi idiler. Mallarını, canlarını, kadınlarını nasıl koruyorlarsa pey-gamberimizi de öyle koruyacaklarına dair söz verdiler.
S.110.Medinelilere İslâmı öğretmek için Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kimi gönderdi?
C.110.Mus’ab bin Umeyr (Radiyallahu Anh)’ı gönderdi.
S.111.Daru’n-Nedve nedir?
C.111.Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine’ye hicret etmek zorunda kaldı.
S.112.Hicret nedir? Kaç tarihinde olmuştur?
C.112.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) elli üç yaşında iken Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Miladi 622 tarihinde olmuştur.
S.113.Medine’ye ilk hicret eden kimdir?
C.113.Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
S.114.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekke’de kendi yanına bırakılan müşriklerin emanetle-rini dağıtmak için kimi yerine bırakmıştır?
C.114.Hz. Ali (Radiyallahu Anh)
S.115.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kiminle beraber hicret etmiştir?
C.115.Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)
S.116.Hicret esnasında mağarada gizlendiklerinde müşrikler onları neden bulamadılar?
C.116.Örümcek mağaranın girişine ağını örmüş, güvercin yuvasını yaparak yumurtlamıştı. Böylece müşrikler buraya kimsenin giremeyeceğini zan ettiler.
S.117.Bu mağaranın adı nedir?
C.117.Sevr Mağarası.
S.118.Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)’in hicret ederken gizlenmiş oldukları sevr mağarasının ağzını örümcek örmüş , bunu gören müşrikler içeride kimse yok sanarak mağaraya bakmamışlardı. Daha önce aynı durum bir başka peygamber için-de vâki olmuştu bu peygamber kimdir?
C.118.Dâvud (Aleyhisselam) (Tâlût peşinde düştüğünde)
S.119Yakalanacaklarından endişe eden Hz. Ebubekir’e (Radiyallahu Anh) Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne dedi?
C.119“Üzülme Allah bizimledir.”
S.120.Mağaraya kim gizlice yiyecek ve haber getiriyordu?
C.121.Hz Ebubekir (Radiyallahu Anh)’in oğlu Abdullah ve kızı Esmâ.
S.122.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) niçin hicret etti?
C.122.Mekkeli müşrikler peygamberimizi öldürmeye hazırlandıkları ve Mekke’de İslâmi hizmet zorlaş-tığı için.
S.123.İlk Cuma namazı ve ilk hutbe nerede kılınıp okundu?
C.123.Medine’ye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
S.124.Tövbe Suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in ilk inşa ettiği, İslâm tarihinde de ilk yapılan mescid olarak bilinen mescit hangisidir?
C.124.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in Hicreti sırasında yaptıkları Kûba Mescidi’dir
S.125.Hicrette peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Kûba köyünde kaç gün kaldı?
C.125.Üç gün kaldı. Kuba mescidi’nin temelini attı, sonra Medine’ye gittiler.
S.126.Hicri Tarih nedir?
C.126.Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
S.127.Hicri yıl kaç gündür?
C.127.354 gündür.
S.128.Kameri ayları söyleyiniz?
C.128.Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
S.129.Hicri takvimi kim başlattı?
C.129.Hz Ömer(Radiyallahu Anh).
S.130.Medine şehrinin eski adı nedir?
C.130.Asıl adı Yesrib'tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in hicretinden sonra Peygamber şehri an-lamında "Medine’tün-Nebî" denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
S.131.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in gelişini, Medine halkı nasıl karşıladı?
C.131.Büyük muhacir (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve arkadaşının haberleri Medine’ye ulaştığında, Medine-liler her sabah vakti ufku gözetliyor, O’nun gelişini arzu ve hasretle bekliyorlardı. Hararet şiddetlenince, evlerine dönüyor ve ertesi gün için gelmeye karar veriyorlardı. Göğüsleri hasret, endişe ve ümit ile doluydu. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in geldikleri gün, Medine’nin dört bir tarafında tekbir sesleri yayıldı ve Yesrib (Medine) bayram elbisesine büründü. Öldürmek için Mekke’nin silah çektiği ve zorla ellerinden kurtulduğu  bir şahıs, başka bir şehir Medine’de, hasretle bekleniyor ve Medine’liler O’nu korumak, destek olma ve yardım etmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı.
S.132.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine’de kimde misafir kaldılar?
C.132.Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)’ın evinde misafir oldu.
S.133.Hz. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in Medinelilere ilk tavsiyeleri nelerdir?
C.133.              Selâmı ve selâmlaşmayı yayınız!
Yemek yediriniz,
Akrabalık haklarını gözetiniz,
Halk uyurken, siz namaz kılınız.
Selâmetle Cennete girersiniz!”
S.134.Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullah’ın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi kimdir?
C.134.Ensardan, Berâ bin Mâ’rur (Radiyallahu Anh)
S.135.Mescid-i Nebevi ne demektir?
C.135.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine’ye gelince ilk iş olarak bir mescid yaptırdı. Mescidin yanında istirahat edecekleri odalar yaptırdı. Ve buranın adı Peygamber Mescidi anlamında “Mescid-i Nebevi” olarak kaldı.
S.136.Mescid nereye yapılmıştır?
C.136.Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)’ın evinin yanındaki boş arsa satın alınarak yapıldı.
S.137.Muhacir kimdir?
C.137.Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen müslümanlara muhacir denir.
S.138.Ensar kimdir?
C.138.İlk defa Medine’nin yerli halkı. Muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı (yardımcı) anlamında “Ensar” denildi.
S.139.Ensar ile Muhacirler arasındaki kardeşlik ilanı ne zaman oldu? Kaç kişi arasında kardeş-lik kuruldu?
C.139.Medine’ye hicretten 5 ay sonra Mekke’den gelen 45 müslümanla, Medineli 45 müslümanın ara-sında kuruldu.
S.140.Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Muhacir, Ensar ve onları takip eden müslümanlar hakkında Kur’an-ı Kerim de ne buyurmaktadırlar?
C.140.“İslâm’da önceliği olan Muhacirler ve Ensar ile onları takip ederek örnek alanlar ve onları hayırla yad edenlere gelince; Allah onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdırlar. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Bu ise en büyük kurtuluştur.” (Tevbe Suresi:100)
S.141.Suffa nedir? Ashab-ı Suffa kimdir?
C.141.Mescid-i Nebevi’nin bir tarafında üstü kapalı, etrafı açık olarak yapılan yere “Suffa” burada bu-lunanlara da “Ashab-ı Suffa” denir.
S.142.Ashab-ı Suffa ne işle uğraşırlardı?
C.142.Ashab-ı Suffa; Medine’de kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, kur’an okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Bu-rası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)’da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
S.143.Medine Vesikası nedir?
C.143.İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
S.144.İslâm da ilk vatandaşlık antlaşması ne zaman imzalanmıştır?
C.144.Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.
S.145.İslâm'da ilk Nüfus Sayımı ne zaman yapılmıştır?
C.145.Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine'de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500'ünü Müslüman, 4.000'inin Yahudi ve 4.500'ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
S.146.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı.  Mescidi Ne-bevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) sıcak havalarda gider ve ora-da gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah gölge tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?
C.146.Gamâme mescidi (Bulut mescidi)
S.147.Ezanın uygulanması ne zaman olmuştur?
C.147.Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)’ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
S.148.Seriyye nedir?
C.148.Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
S.149.İlk seriyye ne zaman gerçekleşti?
C.149.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medine’ye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)’ı muhacirlerden 30 kişilik  bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şam’dan Mekke’ye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
S.150.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kaç seriyye göndermiştir?
C.150.Elli altı seriyye göndermiştir.
C.151.Ganimet ne demektir?
C.151.Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
S.152.Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet hangisidir?
C.152.Enfâl suresi, 41. Âyet.
S.153.İslâm’da ilk ganîmet ve esir ne zaman alındı?
C.153.Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından.
S.154.İlahi vahye göre ganîmet taksimi nasıl yapılır?
C.154.Ganîmet beşte biri Allahâ ve Resulüne , beşte dördü ise mücahitler aitti. Fakat bu beşte biri de beşe ayrılıyor; Peygamber’in akrabası, yetimler, kafirler ve aciz yolcularda hisse alıyorlardı.
S.155.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
C.155.Ebva (Veddan) Gazvesi.
S.156.Gazve nedir?
C.156.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
S.157.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kaç gazve’ye katılmıştır?
C.157.Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
S.158.Asr-ı Saadette askerliğe kabul şartları nelerdi?
C.158. 1-Müslüman olmak,
2-Erkek olmak,
3-Akil baliğ olmak,
4-Sağlıklı olmak,
5-Mazereti olmamak.
S.159.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine’de namazlarını önceleri Kudüs’e yönelerek kılarlardı. Hangi ayetle, hangi tarihte ve nerede  Mekke’ye, Kabe’ye yönelerek namaz kıldı?
C.159.Medine’de, hicretin 17. ayında, Bakara Sûresinin 144. Ayetiyle, Ben-i Seleme Mescidinde (Mescid-i Kıbleteyn) Kabe’ye yönelerek namaz kılmaya başladı.
S.160.Ramazan orucu ne zaman farz kılındı?
C.160.Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183’üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.
S.161.Bedir Savaşının sebepleri nelerdir?
C.161.Müşrikler yapılacak bir savaşa hazırlık için büyük bir ticaret kervanını Şam’a gönderdiler. Pey-gamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kervanın hareketini önlemek amacıyla 300 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Bunu haber alan müşrikler kervanı kurtarmak bahanesiyle bin kişilik bir orduyla Bedir’e geldiler.
S.162.Bedir Savaşının sonuçları nelerdir?
C.162.Müslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrik-te esir alındı.
S.163.Bedir savaş’ında İslâm ordusunu duracağı yeri belirlemek Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in görüşünü kabul ettiği sahabi kimdir?
S.163.Habbab Bin Münzir(Radiyallahu Anh)
S.164.Bedir Savaşında alınan esirlere ne yapılmıştır?
C.164.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
S.165-Bedir Savaşı kaç yılında oldu?
C.165-Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında.
S.166.Ramazan ve Kurban Bayramları ne zamandan beri kutlana gelmiştir?
C.166.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medine’ye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: “Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir” Böylece Asr-ı Saadet’ten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
S.167.Zekat ne zaman farz kılındı?
C.167.İslâm’ın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
S.168.Hz. Fatıma  ile Hz. Ali ne zaman evlendiler?
C.168.Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
S.169.Hz. Fatıma  ile Hz. Ali  evlendiklerinde  kaç  yaşlarında  idiler ?
C.169.Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21  yaşında  idi.
S.170.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in  kızı Hz. Fatıma’nın  çehizi  nelerdi ?
C.170.Bir elbise, bir  gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan  öbürüde koyun  yününden iki  dö-şek, dışı deri içi ottan dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen,  deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir  tas, bir su tulumu, bir ibrik, bir  küp ve  bir  testi.
S.171.Hz. Fatıma, (Radiyallahu anha) yorgun ve zayıf  düştüğü  bir  sırada, üstelik  hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği  zaman ne  karşılık  almıştı ?
C.171. “Kızım, Ehli Suffe  açlıktan  iki  büklümken  sana  bunu  veremem.”
S.172.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in nesli kiminle devam etmiştir?
C.172.Hz. Ali ve Hz. Fatıma’dan doğan çocuklar, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in nes-lini devam ettirmişlerdir.
S:173.Ehl-i Beyt Kimdir?
C.173.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyt’tir.
S.174.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şaka yapar mıydı?
C.174.Bazen şakalaşmıştır, şakaya izin vermiştir, fakat başkalarını maddeten ve manen rahatsız eden ağır şakalara müsaade etmemiştir. Bir sahabenin “Ya Resûlullah! Sen bize şakamı ediyorsun?” soru-suna O’da “Evet, ben şaka yaparım, fakat sadece doğruyu söylerim” demiştir.
S.175-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane nerede kuruldu?
C.175-Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in izniyle Kuaybe bint Sa’d (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevi’nin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
S.176.Ehil olmayıp, tıbbi müdahalede bulunanlar için Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne derdi?
C.176.Tıp ve Hekimlik mesleğine sahip olmayan kimselerin, hastaların tedavisiyle uğraşmalarını hukuki yönden men ve yasak etmiş ve bu hastalara verecekleri zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacaklarını belirttiler.
S.177.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bulaşıcı hastalıklar için ne derdi?
C.177.“Veba çıkmış olan bir yerde oturanlar orayı ne terk eder ve ne de başka bir yerden gelenler burasını ziyaret edebilirler” (Buhari, Müslim)
S.178.Münafık kime denir?
C.178.İki yüzlü, araya fitne sokan, söz verip sözünü tutmayan, görünüşte müslüman olup hakikatte, kafir ve düşman olana denir.
S.179.İlk münafıklar ne zaman türedi?
C.179.Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler.
S.180.Uhud Savaşının sebebi nedir?
C.180.Müşrikler Bedir’de aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.
S.180.Müslümanların ve müşriklerin sayısı kaçtı?
C.180.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.
S:181.Uhud Savaşı kaç yılında oldu?
C.181.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
S.182.Uhud Savaşında müslümanlar galip iken aniden mağlup duruma düşmelerinin sebebi ne idi?
C.182.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Ayneyn geçidine, 50 kişilik kuvveti yerleştirmişti. Onlara oradan kesinlikle ayrılmamalarını emretmişti. Müslümanların galip geldiğini gören okçuların çoğu geçi-di terk etti. Yalnızca 8 kişi kaldı. Müşrikler bu geçide ani hücum yaparak ele geçirdiler ve 8 müslümanı şehid ettiler. Dağılan müşrik ordusu da böylece toparlandı.
S.183.Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in şehid edilen hangi amcasıdır?
C.183.Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)
S.184.Uhud’da Rasûlullah (s.a.) ‘ın miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması
Üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan bunu yaparken iki dişini kaybeden sahâbi kimdi?
C.184.Ebu Ubeyde Bin Cerrah (Radiyallahu Anh)
S.185.Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahâbi kimdir?
C.185.Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
S.186.Uhud Savaşının sonucu nedir?
C.186.Sadece bir gün süren savaşta, önce müslümanlar galip geldi. Sonra müşrikler Ayneyn geçidine baskından sonra toparlandı. Akşam olunca Hz. Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ve ordusu dağa çekildi. Sonra müslümanlar giden müşrikleri takip ettiler Ama kesin bir netice alınamadı. Müslümanlar 70 şehid verdiler. Müşriklerden ise 22 kişi öldürüldü.
S.187.Reci’ Vakıası nedir?
C.187.Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldü-rülmesi olayına denir.
S.188.Bi’ri Maûne faciası nedir?
C.188.Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malik’in isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bi’r-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz  söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
S.189.Kunut Duası nedir?
C.189.Kunut: Dua ve yakarış demektir. Namazlarda kunut menduptur. Fakat, fakihler hangi namazlar-da kunut duasının okunacağı hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Ancak, Hanefi, Şafii ve Han-belilere göre müslümanların başına bir müsibet inerse farz olan namazlarda kunut yapmak müstehaptır. Hanbeliler böyle zamanlar da kunutu sadece sabah namazına hasretmişlerdir. Hanefiler ise bunu açıktan okunan namazlara hasretmişlerdir.
S.190.Ebu Süfyan’ın Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i öldürtmek için tuttuğu kiralık katil ne oldu?
C.190.Ebu Süfyan bin Harb, Bedevi Araplardan birini Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i öldürtmek için kiraladı. Medine’ye giden kiralık katil, Cenab-ı Allah’ın bildirmesiyle amacına ulaşmadan yakalan-dı. Kiralık katil sonra müslüman oldu.
S.191.İçki ne zaman haram kılındı?
C.191.İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
1-Bakara Sûresi  :216
2-Nisa Sûresi      :43
3-Mâide Sûresi    :90-91
S.192.Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından yabancı dil İbranice ve Süryanice’yi öğrenmesi için kime emir buyurdu?
C.193.Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryanice’yi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)’a emir buyurdu. İbranice’yi 15, Süryanice’yi 17 günde öğrendi. Okuma yaz-mayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
S.193.İfk Hadisesi nedir?
C.193.Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
S.194.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in attan düşme olayı ne zaman oldu?
C.194.Hicri 5, miladi 626 yılında Medine’de bindiği attan hurma kütüğünün üzerine düşüp ayağı yarıldı ve sağ yanı sıyrılıp zedelendi. Bundan dolayı beş vakit namazını bir ay, evde oturarak kıldı.
S.195.Hz. Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) döneminde at ve deve yarışı ne zaman oldu?
C.195.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hicretin 5. Yılında atlar ve develer arasında yarış yaptırdı. Yarışta dereceye girenlere de ödül verdi.
S.196.Medine’de hangi tarihte deprem oldu? Deprem karşısında Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne buyurdular?
C.196.Hicri 5, Miladi 626 yılında Medine’de deprem oldu. Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu: “Rabbiniz, sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyor. O halde siz de, Onun rızasını dileyiniz.”
S.197.Hendek Savaşının sebebi nedir?
C.197.Yahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medine’den sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komuta-sında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medine’ye hücum ettiler.
S.198.Hendek Savaşı adı niçin verildi?
C.198.Müslümanlar şehri savunmak için Medine’nin etrafını kazarak geniş çukurlar açtıkları için bu ad verilmiştir.
S.199.Hendek kazma fikrini kim ortaya attı?
C.199.Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh)’ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.
S.200.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?
C.200.Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
S.201.Hendek Savaşının sonuçları nedir?
C.201.Müşrikler şehri hendekle çevrildiğini görünce şaşırdılar. Uzaktan ok atmakla bir netice elde edemediler. Mevsim kış olduğundan hava soğuk ve yağmurluydu. Bir sonuç elde edemeden geri dön-düler.
S.202.Yağmur duası ilk ne zaman yapıldı?
C.202.Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
S.203.Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in, Hz. Osman (Radiyallahu Anh)’ı elçi olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman (Radiyallahu Anh)’ın öldürüldüğü haberi (yanlış) gelin-ce Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) elçiyi öldüren bu müşriklerle savaşmadan vazgeçmeyece-ğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye ka-dar savaşacaklarına dair biat ettiler. Semûre ağacının altında yapılan bu biate ne ad verilir?
C.203.Rıdvan Biatı.
S.204.Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekke’ye sokulma-yıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman (Radiyallahu Anh)’ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü ise de, netice müslümanlara zafer hazırlayan anlaşmanın adı nedir?
C.204.Hudeybiye Antlaşması.
S.205.  a)Müslümanlar bu yıl Kabe’yi ziyaret etmeden Medine’ye geri dönecekler.
b)Gelecek yıl Mekke’ye gelecekler ve üç günden fazla kalmayacaklar.
c)Mekke’ye silahsız girecekler.  Bu maddeleri taşıyan antlaşma hangisidir?
C.205.Hudeybiye antlaşması.
S.206.Hudeybiye antlaşması kaç tarihinde yapılmıştır.
C.206.Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
S.207.Hudeybiye antlaşmasına götüren sebep neydi?
C.207.Medine’ye göç eden müslümanlar doğup büyüdükleri Mekke’yi özlemişlerdi. Umre yapıp Ka-be’yi ziyaret etmek istiyorlardı. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Kabe’yi ziyaret etmek üzere 1.400 kişi ile birlikte yola çıktılar. Müşrikler müslümanları Mekke’ye sokmamak için direndiler. Bunun üzerine Hudeybiye antlaşması imzalandı.
S.208.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)  bu olaydan dolayı müşriklere elçi olarak kimi gönder-di?
C.208.Hz. Osman (Radiyallahu Anh)
S.209.Peygamber (s.a.v) Hudeybiye antlaşması esnasında bazılarının itirazları üzerine yanında bulunan hanımına danışıp onun görüşüne göre hareket etti. Kimdi bu mü’minlerin annesi?
C.209.Ümmü seleme (Radiyallahu Anha)
S.210.Hz. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) diplomatik münasebetlerin tesisi için hangi ülkele-rin hükümdarlarına davet mektubu göndermiştir?
C.210.  Bizans İmparatoru, Heraklius’a
Habeş Necaşisi, Ashame’ye
İran Kisrâsı, Hüsrev Perviz’e
Mısır Firavunu, Mukavkıs’a
Yemame Valisi, Havza bin Ali’ye
Gassan Meliki, Münzir bin Hâris bin Ebi Şemir’e
S.211.O dönem dünya devlet başkanlarına ne ad verilirdi?
C.211.Rum (Bizans) devlet başkanına Kayser, İran Şahına Kisrâ, Mısır devlet başkanına Firavun, Yemen hükümdarına Tubbâ, Habeş hükümdarına ise Necaşi denilmekteydi.
S.212.Habeşistan hükümdarı mektubu alınca ne yaptı?
C.212.İslâmiyeti kabul etti.
S.213.Bizans hükümdarı ile, ilk Mısır hükümdarı mektubu alınca ne yaptı?
C.213.Elçilere iyi davrandılar fakat İslâm’ı kabul etmediler.
S.214.İran hükümdarı mektubu alınca nasıl davrandı?
C.214.Peygamberimizin mektubunu okuyunca çok saygısız davrandı. Ve büyük bir öfke ile mektubu yırttı.
S.215.Habeşistan’a hicret eden müslümanlar ne zaman döndüler?
C.215.Hicretin 7. yılında Medine’ye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)’ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)’dır
S.216.Hayberin fethi ne zaman olmuştur?
C.216.Hicri 7, Miladi 628 yılında.
S.217.Hayber Fethinin sebebi nedir?
C.217.Medine’den sürülen Yahudilerin bir kısmı Hayber’e yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayber’i fethetti.
S.218.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ne zaman kaza Umre’sini yaptı?
C.218.Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
S.219.Hayber Fethinin sonucu ne oldu?
C.219.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onlara antlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi red ettiler. Bunun üzerine savaş başladı. On gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler vergi vermeye razı oldular.
S.220.Asr-ı Saadette öğretim yerleri nelerdi?
C.220.  a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Daru’l-Kurra:Suffe’nin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medine’de bazı evlerde Daru’l-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
S.221.İslâm’da ilk tayin edilen vali kimdir?
C.221.Yemen’de vali olan Bâzan müslüman olduktan sonra San’aya vali olarak atanmıştır.
S.222.Mute Harbi ne zaman oldu?
C.222.Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriye’de Bizans’la ilk karşılaşma. Halid b. Velid’in askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.
S.223.Hâlid Bin Velid’e “Allah’ın kılıcı” ünvanını, ne zaman kim verdi?
C.223.Mûte savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
S.224.Anadoluya İslâm’ın ilk kapısı olan Diyarbakır’ın fethi, hangi sahabi tara-fından ve ne zaman oldu?
C.224.Iyaz bin Ganim (Radiyallahu Anh) komutanlığında Halid bin Velid (Radiyallahu Anh)’in da içlerinde bulunduğu sahabiler tarafından Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in vefatından yedi yıl sonra, miladi 639 yılında fetih olundu. Bu savaşta isimleri tesbit edilen Halid bin Velid (Radiyallahu Anh)’ın oğlu Süleyman (Radiyallahu Anh) olmak üzere, 25 sahabi şehid olmuşlardır. Bu sahabiler şu an Diyarbakır’da iç kale denilen yerde medfundurlar.
S.225.Mekke’nin Fethi ne zaman gerçekleşti?
C.225.Galibin mağlupları affetme olayı olan Mekke'nin fethi, Hicretin 8. yılı, Ramazan ayının 17’si de, Miladi 630 yılında gerçekleşti.
S.226.Mekke fethedildiğinde Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Kâbe’nin anahtarını kime ver-mişti?
C.226.Osman Bin Talha (Radiyallahu Anh)’ya.
S.227.Fetih’den sonra Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekke’de kaç gün kalmış, Medine’ye dönerken Kureyş’e müslümanlığı öğretmesi için kimi bırakmıştı?
C.227.15 gün kaldı. Muaz ibni Cebel (r.a)’i.
S.228.Ummül Kura ne demektir?
C.228.Mekke’nin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’de Mekke şehrine “Ummül Kura” (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (En’am Suresi:92)
S.229.İlk Çevre koruması ne zaman olmuştur?
C.229.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekke’yi fethettiği gün, halka yaptığı konuşmada, Mekke şehrinde kan dökülmesi, hayvanların öldürülmesi, otların yolunması, ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu bildirdi.
S.230.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ağaçlandırmaya çok büyük önem vermiştir. Medine yakınlarında eskiden ormanlıkken sonraları hayvan otlatılan bir yer haline dönüşen yeri tekrar ormanlık haline gelmesini sağlamıştır. Bu yerin adı nedir?
C.230.Zureybu’t-Tâvîl
S.231.Arsa, arazi ve hurmalıklara tapu verilmesi ne zaman olmuştur.
C.231.Medine’ye hicretten sonra Hâris b. Nûman (Radiyallahu Anh)’ın evlerinden ve arazisinden bir kıs-mını Resûlullah’a hibe ettiği gayrı menkullerini Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) de bazı müslümanlara hudutlarını çizip Tapu Fermanı vererek hibe etmesi ile olmuştur
S.232.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) müslümanların güvenli alışveriş yapmaları için ne yap-tı?
C.232.Güvenli alışveriş ve ticaret yapmaları için, Medine’de İbn-i Ebî Zi’b’in evinden, Zeyd bin Sâbit’in evine kadar olan alanda çarşı, Ticaret Merkezi kurdu.
S.233.Huneyn Savaşı ne zaman olmuştur?
C.233.Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında.
S.234.Huneyn Savaşının sebebi nedir?
C.234.Mekke yakınlarında Havazin kabilesi vardı. Bunlar putlara tapıyorlardı. Mekke’nin Fethinden sonra sıranın kendilerine geldiğini düşünerek müslümanlara savaş açmaya karar verdiler. Bundan dolayı savaş çıktı.
S.235.Huneyn Savaşında müslümanlar ve müşrikler sayıca ne kadardılar.
C.235.Müşrikler 20 bin, müslümanlar 12 bin kişi idiler.
S.236.Savaşın sonucu ne olmuştu?
C.236.Müslümanlar sayılarının çokluğuna güvendiler. Düşman ise vadide pusu kurmuştu. Sabahın alaca karanlığında vadiden geçerken, düşmanın saldırısına uğrayan İslâm ordusu bozuldu ve dağıl-maya başladı. Ancak daha sonra Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) orduyu tekrar topladı ve zaferi kazandı.
S.237.Umman ve Bahreyn hükümdarları ne zaman müslüman oldular?
C.237.Hicri 8, miladi 630 yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in daveti üzerine, Umman ve Bah-reyn Hükümdarları ve iki ülke halkının çoğunluğu da müslüman oldular.
S.238.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefat eden, hangi hükümdarın gaipten cenaze namazını kılmıştır?
C.238.Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashame’nin gaipten cenaze namazını kılmıştır.
S.239.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in son katıldığı savaş hangisidir?
C.239.Tebuk savaşı.
S.240.Tebuk seferi ne zaman yapılmıştır?
C.240.Hicri 9, Miladi 630 yılında.
S.241.Ordunun donatılmasına en çok kimler yardım etmiştir?
C.241.Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman (Radiyallahu Anhuma)
S.242.Bir gün bir toplulukta Rasûlullh (Sallallahu Aleyhi Vesellem)  Efendimiz sırayla: “Bu gün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?”, “Sizden kim bu gün bir hastayı sordu?”, “Bugün kim bir cena-zede hazır bulundu?”, “Bugün sizden kim bir yoksulu yedirdi?” sorularını sordu. Sorular her soruluşta, Sahabeden sadece bir kişi, “Ben ya Rasûllah” diye cevap veriyordu. Bu sahabi kim-di? ve Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) daha sonra ne buyurmuştur?
C.242.Bu sahabi Hz Ebubekir (Radiyallahu Anh) idi. Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz:”Bu gü-zel hasletler kimde toplanırsa, mutlaka cennete girer” buyurmuştur.
S.243.Tebuk seferinde İslâm ordusu kaç kişi idiler?
C.243.30 bin kişi idiler. İslâm ordusu Tebuk’e kadar geldi. Fakat savaşacak kimse bulamadılar. Tebuk gazvesi, Bizans devletine Suriye topraklarında verilen bir derstir.
S.244.Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e gelerek orada namaz kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (Aleyhisselam.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yaktırdığı ve hakkında ayet inen mes-cidin adı nedir?
C.244.Mescid-i Dırar.
S.245.Habeş hükümdarı ne zaman vefat etti? Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bu vefat üzerine ne yaptılar?
C.245.Habeş hükümdarı Necaşi’nin vafatı üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisine dua edip salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek gıyabında cenaze namazını kıldı.
S.246.Elçiler Yılı, hangi yıla denir?
C.246.Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekke’yi fethedip, Tebük meselesini halledince ve Sakif kabi-lesi de gelip müslüman olduktan sonra, her taraftan heyetler geldi. Bundan dolayı da hicretin 9. yılı elçiler, heyetler yılı denilmiştir.
S.247.Hac ne zaman farz kılınmıştır?
C.247.İslâm’ın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti keri-meleriyle farz kılındı.
S.248.Hitabet ve Şiir Okuma yarışması ne zaman yapıldı?
C.248.Beni Temmim kabilesinden gelen talep üzerine, Hitabet ve Şiir okuma yarışması düzenlendi. Yapılan yarışmada müslüman yarışmacılardan Sâbit bin Kays b. Şemmas (Radiyallahu Anh) hitabette, Hassân bin Sâbit (Radiyallahu Anh) ise Şiir okuma yarışmasında birincilik elde ettiler.
S.249.Vali ve Zekat memurların atanması ne zaman oldu?
C.249.Hicri 10, miladi 631 yılında İslâm’ın yayıldığı yeni bölgelere valiler ve zekat tahsilat memurları atanması yapıldı.
S.250.Veda Haccı ne demektir?
C.251.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra Hac yapa-mayacağını anladığı için müslümanlara veda etti. Dolaysıyla bu Hacca; “Veda Haccı” denilmiştir. Veda haccı Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in ilk ve son haccıdır.
S.252.Veda Haccı ne zaman yapılmıştır?
C.252.Hicri 10, Miladi 632 yılında.
S.253.Veda Hutbesini kaç kişi dinlemiştir?
C.253.İslâm’da “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” mahiyetinde ki veciz hutbesi Arafat’ta,  yüz bini aşkın (140.000) sahabi dinlemiştir.
S.254.Veda Hutbesinin ana konuları nelerdir?
C.254.  a)Cahilliyye adetleri kaldırıldı.
b)İnsanlar eşittir. Üstünlük takva iledir. Renk ve ırk ayrımı yasaklanmıştır.
c)Can, namus, mal kutsaldır. Her türlü saldırıdan korunmuştur.
d)Faizin her türlüsü yasaklanmıştır.
e)Kan davaları kaldırılmıştır.
f)Müslümanlar kardeştir.
g)Erkekler kadınların haklarına, kadınlarda erkeklerin haklarına saygı duyacaktır
h)Müslümanlar hayat ölçüsü olarak Kur’an ve Sünnete bağlanacaklardır.
S.255.Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in vefatından önce ani mezarlık ziyareti ne zaman ol-du?
C.255.Miladi 632, hicri 11. yılın Safer ayının 19. Pazar gecesi ani olarak Bâki mezarlığını ziyaret etti. Mezarlıkta yatanlara selam verip, “Biz de yakında sizin aranızda olacağız” dedi.
S.256.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in cemaata kıldırdığı son namaz hangisidir?
C.256.Hastalandığında “Velmürselatti” suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
S.257.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere kaç vakit namaz kıldırmıştır?
C.257.17 vakit.
S.258.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin arkasında namaz kılmıştır?
C.258.Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)’ın arkalarında namaz kılmıştır.
S.259.Hayatta biricik kızı Fatıma evine gelince, onu ayakta karşılar, kucaklayıp öper, yerine oturturdu. Hastalığındaki son ziyaretinde Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kızı Fatıma’ya ne söyledi?
C.260. “Ey Peygamberin kızı Fatıma! Sen, ahiret gününün mesuliyetinden kurtaracak hayırlı işler yapmaya bak, peygamber kızı olmak sana bir şey kazandırmaz, ben seni o günün dehşetinden kurta-ramam.”
S.261.Hz. Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kaç yaşında ve hangi yılda vefat etti?
C.261. 63 yaşında, Hicri 11, Rebülevvel ayının 12. Pazartesi günü, Miladi 8 Haziran 632 yılında vefat etti. (Allah’ın Salât ve Selâmı onun ve ashabının üzerine olsun)
S.262.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i vefatından sonra kim yıkadı?
C.262.Hz. Ali (Radiyallahu Anh) yıkadı.
S.263.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) nereye defin edildi?
C.263.Vefat ettiği yere defin edildi. Bugün Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in kabri Medine’de Mescid-i Nebevi’nin içindedir.
S.264.Ravza-i mutahhara nerasidir?
C.264.Mescid-i Nebevîde Hz peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in kabri ile minberi arasındaki yerdir. 10 metre genişlik 20 metre uzunluk olmak üzere 200 metrekarelik pek mübarek bir yerdir.
S.265.Ravza-i mutahhara’yı Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) nasıl vasıflandırmıştı?
C.265.“Evimle minberim arası cennet bahçeleinden bir bahçedir.” Buyurmuştur.
S.266.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in sırtında Peygamberlik, nübüvvet mührü vardı. Vefat ettiklerinde sırtındaki mühür ne oldu?
C.266.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in sırtında nübüvvet peygamberlik mührü bulunuyordu. Vefat-larında annemiz Hz. Aişe (Radiyallahu anha)’nın ifadesiyle mührün yok olduğunu söylediler.
S.267)Allahu Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’in hangi ayetinde “Müminler, Peygamberi kendi nefislerin-den çok sevmesi gerekir”. buyurmaktadır?
C.267.Ahzâb sûresinin 6.âyetinde.
S.268.İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır. Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e ait olan sıfatlar nelerdir?
C.268.  a- Son peygamber olması
b-Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması
c-Şefaat etme yetkisinin olması
S.269.Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem), hangi sıfatlarla anılır?
C.269.  Fahri kâinat (Kâinatın Övüncü),
Seyyid-i Kâinat (Varlığın Efendisi)
Hayrül-Beşer (En hayırlı insan)
Hayrül Enam (Bütün yaratılmışların hayırlısı),
Hâtemü’l-Enbiya (Son Peygamber)
Habibullah (Allah’ın Sevgilisi)
Nebiyyü’r Rahmet (Rahmet Peygamberi)
Safiyyullah (Allah’ın en seçkin kulu)
Resul-i Ekrem (En şerefli Peygamber)
S.270.Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’ı diğer peygamberlerden üstün kılan başlıca üç özellik vardır.Bunlar nelerdir?
C.270.  1-Son peygamber olması.
2-İnsanların olduğu gibi, gözle görülmeyen cinlerin de peygamberi olması.
3-Şeriatının ve getirdiği ilkelerin belli bir toplum için değil, bütün insanlık için geçerli ve sürekli devam edecek oluşu.
S.271.İhlâs nedir? Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İhlâs için ne demiştir?
C.271.İhlâs, niyet ve amellerde, sadece Allah rızasının gözetilmesi olayıdır. Bunun karşıtı ise gösteriş ve riyadır. “Ey insanlar! Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız, şüphesiz Allah (c.c.), amellerden hâ-lis, kendi rızası için yapılanlardan başkasını kabul etmez.” (Fethu’l-Kadir,1/217)
S.272.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) dört şeyin şerrinden Allah’a sığınmıştı bunlar neler-dir?
C.272.”Allah’ım! Tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ihtiyarlıktan sana sığınırım, cimrilikten sana sığınırım.” (Müslim)
S.273.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz; “Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin.” buyurmuştur. 0 beş şey nedir?
C.273.  1-Ölüm gelmeden önce hayatın,
2-Hastalık gelmeden önce sağlığın,
3-Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin,
4-İhtiyarlıktan önce gençliğin,
5-Fakirlikten önce zenginliğin,
S:274.Sahabe kimlere denir?
C.274.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’i müslüman olarak gören veya Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in onu  görüp müslüman olarak ölen kişilere denir.
S.275.Tabiun kimlere denir?
C.275.Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
S.276.Peygamber anıldığında ne yapılır ?
C.276.Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle “Allahümme salli alà Muhammed” denir.
S.277.Salavat getirmekle neyi ifade etmiş oluruz ?
C.277.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e olan sevgi ve bağlılığımızı ifade etmiş oluruz.
S.278.Sahabiler Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e sevgilerini nasıl dile getirirlerdi ?
C.278.Her fırsatta O’na  “Anam-babam sana feda olsun, ya Rasulallah”  diyerek.
S.279.Cenab-ı Allah Müminlerin peygamberlerine karşı salât-ü selâm okuma görevlerini hangi ayeti kerime ile emretmiştir?
C.279.Ahzab Suresi 56. ncı ayeti kerime ile. “Muhakkak ki Allah ve O’nun melekleri Peygambere hep salât ederler. Ey müminler, siz de hep ona salât (dua) ediniz ve (tam bir ihlâs ile) selâm veriniz.”
S.280.”Müminler Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir ?
C.280.Ahzab suresi, 6. ayetin.
S.281.Peygamber’i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i şerif söyleyiniz.
C.281.“Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve  sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.”
S.282.Hulefa-i Raşidin kimlerdir?
C.282.Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali’dir. (Allah onlardan razı olsun)
S.283.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) miras olarak ne bıraktı?
C.283.Mal olarak hiçbir miras bırakmadı. O’nun mirası İslâm dini, güzel ahlak ve fazilet ilkeleridir. “Ben size iki şey bıraktım ona sarılsanız sapıtmazsınız. Allah’ın kitabı Kur’an, ve Benim Sünnetim.” Buyur-muştur.
S.284.Kur’an’da adı geçen peygamberler hangilerdir?
C.284.Âdem (Aleyhisselâm), İdris (Aleyhisselâm), Nûh (Aleyhisselâm), Hûd (Aleyhisselâm), Salih (Aleyhisselâm), İbrahim (Aleyhisselâm), Lut (Aleyhisselâm), İsmail (Aleyhisselâm), İshâk (Aleyhisselâm), Yakub (Aleyhisselâm), Yu-suf (Aleyhisselâm), Eyyub (Aleyhisselâm), Musa (Aleyhisselâm), Hârun (Aleyhisselâm), Şuayb (Aleyhisselâm), Davud (Aleyhisselâm), Süleyman (Aleyhisselâm), Yunus (Aleyhisselâm), İlyas (Aleyhisselâm), Elyesea (Aleyhisselâm), Zülkif (Aleyhisselâm), Zekeriyya (Aleyhisselâm), Yahya (Aleyhisselâm), İsa (Aleyhisselâm), Muham-med (Sallallahu Aleyhi Vesellem).
S.285.Mucize nedir?
C.285.İnsanların yapmasında aciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberle-re, peygamberliklerini ispatı için nasip olan harika, kerametten yüksek olay.
S.286.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in en büyük mucizesi nedir?
C.286.Kur’an-ı Kerim’dir.
S.287.“Bana beş şey verildi ki onlar, benden önce hiçbir peygambere verilmemiştir” bunlar nelerdir?
C.287.  1-Ben, kara ve kızıllara (bütün insanlara) peygamber gönderildim. Halbuki peygamberler an-cak kendi peygamberlerine münhasır olmak üzere gönderilirlerdi.
2-Ben, bütün insanlara gönderildim.
3-Bana ganimetler helal kılındı ki benden önce kimseye helal kılınmadı.
4-Ben, bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salmak suretiyle yardımlandım.
5-Bütün yeryüzü benim için mescid ve temizlik vasıtası kılındı (Buhari – Tirmizi)
S.288.Makam-ı Mahmud nedir?
C.288.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
S.289.Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
C.289.İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.
S.290.Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’den sonra halife olarak kim seçildi?
C.290.Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)
S.291.Aşere-i Mübeşşere ne demektir?
C.291.Dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
S.292.Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?
C.292.  1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
10-Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah (Allah onlardan razı olsun).
S.293.Kur’an’da ismi ile anılan tek sahabi kimdir?
C.293.Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
S.294.Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir ?
C.294.Hz. Meryem.
S.295.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in en son vefat eden sahabisi kimdir?
C.295.Ebû Tufeyl Âmir bin Vâsile el-Leysi (Radiyallahu Anh) dır. Hicri 100 ile 110 yılları arasında vefat ettiği rivayet edilmiştir.
S.296.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) sahabeler hakkında ne buyurmuşlardır?
C.296.“Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulursunuz.”  “As-habım hakkında Allah’tan korkun. Ashabım hakkında Allah’tan korkun. Sakın benden sonra onlara düşman olup sövmeyin. Onları seven, bana olan sevgisinden dolayı sevmiş olur. Onlara kızıp kin duyan da, bana olan kin ve düşmanlığından dolayı böy-le yapmış olur. Onlara sıkıntı veren, bana sıkıntı vermiş; bana sıkıntı veren de Allah’a eza etmiş olur. Allah’a eza eden de büyük bir felaketle yüz yüze gelmiş olur.”  buyur-muşlardır.

Allahım! Resûl-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in hürmetine, bizi onun şefaatına mazhar, sün-netine tabi olmada muvaffak, dâr-ı saâdette O’na ve ashabına komşu eyle. Amin...

Sözümüzün evvel ve ahiri Allah’a hamd etmektir.